Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Iedere bestelling is rechtsgeldig, na schriftelijke bevestiging van onzentwege.
2. De leveringstermijn wordt gegeven ter informatie en geeft nooit recht op betaling van verwijlintrest of schade-eis . Zij geeft geen aanleiding tot vernietiging van de bestelling, tenzij na een aangetekende ingebrekestelling met 30 dagen optie van onzentwege.
3. De verzonden goederen reizen op risico van de koper.
4. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot hun volledige betaling. De koper is verantwoordelijk voor alle schade of vervreemding van de goederen vanaf de levering tot de volledige betaling. In geval van wanbetaling op de vervaldag, is de koper ertoe gehouden bij de eerste sommatie van de verkoper hem de nog in bezit zijnde goederen terug te zenden. Al onze leveringen en werken worden verricht in het kader van eenzelfde ondeelbare overeenkomst met de klant. Elke wanbetaling laat ons toe zonder voorafgaande ingbrekestelling rententierecht toe te passen op het ons toevertrouwde materieel.
5. De klant verklaart onherroepelijk afstand te doen van zijn eigendomsrecht van de goederen die gedurende 2 opeenvolgende jaren bij ons opgeslagen worden en waarvoor geen lig- of huurgeld gefactureerd werd.
6. Klachten moeten om geldig te zijn, aangetekend gedaan worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen en enkel rechtstreeks aan onze vennootschap gericht worden. De verkoper heeft recht de rechtmatig geweigerde goederen te vervangen, zonder dat deze vervanging recht kan geven op gelijk welke schadevergoeding. Een klacht kan de koper niet ontlasten van de verplichting het bedrag van de facturen te betalen op de vastgestelde data en volgens de vastgestelde voorwaarden.
7. Onze facturen zijn contact betaalbaar in de betrokken vestiging (Waregem/Gent/Deinze/Ardooie).
8. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een rente van 12% per jaar vanaf de vervaldag. In geval van niet-betaling, hetzij van een gedeelte, hetzij van de gehele factuur, op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid of kwaadaardigheid, en na ingebrekestelling, zal het bedrag ervan ambtshalve vermeerderd worden met 12% (met een minimum van 125€ en een maximum van 2000€), zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. Elke wanbetaling maakt alle niet vervallen facturen van rechtswege opeisbaar.
9. Het aanbieden van een wissel of ontvangkaart doet geen afwijking aan bovenvermelde voorwaarden en wijzigt geenszins de clausule van forfaitaire schadevergoeding.